Journey To Silius - Cheat Mode

Journey To Silius - Cheat Mode

Cheat Mode

At the Title screen press B33x Start.