MTX: Mototrax - All bonuses

MTX: Mototrax - All bonuses
All bonuses:
Enter 2468GOA7 as a password to unlock all bonuses.

All tracks:
Enter BA7H as a password to unlock all tracks.

Butterfinger gear:
Enter B77393 as a password.

Left Field gear:
Enter 12345 as a password.

Maximum air:
Enter BFB0020 as a password.

Sobe gear:
Enter 50BE as a password.

Super speed:
Enter JIH345 as a password.