Sangoku Musou - Extra Characters

Sangoku Musou - Extra Characters

Extra Characters

Beat the game with Guan Yu Zhang Fei and Zhao Yun to play as Zhuge Liang. Beat the game with everybody except the three above to play as Cao Cao. Beat the game with Zhuge Liang and Cao Cao to play as Lu Bu. To play as Strange at the Title screen press Square Up Triangle Down Cross. To play as Sun Seung Heung on 1P Battle press Left Left Up Down Triangle Square L1 R1.