Hot Shots Golf 2 - Cheat Mode

Hot Shots Golf 2 - Cheat Mode

Cheat Mode

Name: 2GSH NTSC
Name: 2GE PAL