Nancy Drew: Haunted Mansion - Level passwords

Nancy Drew: Haunted Mansion - Level passwords

Level passwords

Level Password
2 Ox, Horse, Tiger, Sheep
3 Rooster, Boar, Rabbit, Dragon
4 Rat, Dog, Monkey, Snake
5 Sheep, Tiger, Horse, Ox
6 Dragon, Rabbit, Boar, Rooster
7 Snake, Monkey, Dog, Rat