Another World - Level Codes

Another World - Level Codes

Level Codes

This is how I found them:LDKDHDTCCLLDLBKGXDDJFXLCKRFKKLFBTTCTXRJTHBHKTFBBTXHFCKJLLFCK